Behandling av personuppgifter

När du använder Elevia ger du oss förtroendet att hantera dina uppgifter. Vi förklarar här vilka uppgifter vi samlar in, varför och hur vi använder dem. Elevia AB är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som samlas in på Elevia.

Vi använder oss av Kaddio (kaddio.com) som är en molnbaserad tjänst med bankID och tvåfaktorsautentisering. Socialstyrelsen har godkänt verktyget för att bedriva onlineterapi. Journaler/minnesanteckningar förs också i systemet Kaddio. Om Du känner Dig osäker på hur det fungerar är Du välkommen att kontakta oss.

Vi som arbetar på Elevia AB följer lagen om dataskydd, GDPR. Behandlingen av personuppgifter sker enligt den så kallade Dataskyddsförordningen, en lag som gäller i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kompletterar andra regler enligt lagar som vi på Elevia också är skyldiga att följa, som gäller sekretess och tystnadsplikt (offentlighets – och sekretesslagen)och krav på journalföring(Patientdatalagen). Vi följer också Skollagen och Hälso – och sjukvårdslagen.

Den medicinska delen av elevhälsa anses som en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig skolpersonal när det gäller sekretess. Strikta regler gällande sekretess gäller. Vi kommer alltid be om samtycke i eventuella fall då vi önskar dela information med annan, t. ex skolan.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan har alltså även andra lagar att förhålla sig till vad gäller de medicinska insatserna, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen vilket kan påverka vad man får och inte får göra ur ett GDPR-perspektiv. 

Behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet används för att vi ska kunna ha kontakt med elever, föräldrar, mentorer och anställda. Uppgifterna som vi hanterar är namn, mailadress, telefonnummer och personnummer. Uppgifterna förs under tiden för din kontakt med Elevia AB in i journalsystem och sparas enligt gällande lagstiftning. Detta att kunna bedriva vår kontakten, där både elev, förälder och antälld behöver logga in i det säkra molnbaserade verktyget Kaddio. Enligt lag för vi även journal i vissa fall. Vi har fått dina uppgifter antingen från dig eller från skolan där ditt barn går. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att hälsa- och sjukvård är av s. k allmänt intresse, dvs verksamhet som är grundläggande för samhällets fungerande. Legitimerade psykologer och skolsköterskor är skyldiga enligt lag att föra journal(enligt Patientdatalagen).

Skolkuratorer har inte fullständig dokumentationsskyldighet i skolan. Det finns ett utrymme för kuratorn att samtala med föräldrar och elever utan att i samtliga fall dokumentera det som framkommer vid samtalen.

Vid samtal med barn under 18 år måste kontak med Elevias elevhälsa godkännas av båda vårdnadshavare enligt vår blankett om medgivande.

I ärendehandläggning för kurator finns en dokumentationsskyldighet. Skulle en kurator t.ex. utreda ett förhållande som gäller kränkande behandling så måste detta dokumenteras. Likaså måste dokumentation ske om kuratorn är sekreterare vid en konferens eller vid en annan konferens/möte, där protokoll förs eller anteckningar ska föras enligt egna lokala beslut. Dessutom måste en kurator dokumentera sådana förhållanden som är av betydelse för skolan när det gäller att ge en elev stöd. Om en kurator vid ett samtal med en vårdnadshavare får veta att en elev kan behöva stöd ska detta dokumenteras och överlämnas till skolledningen. Skulle dessutom en arbetsgivare kräva att en skolkurator gör anteckningar av visst slag, t.ex. genom besökskort eller liknande, ska kuratorn göra sådana anteckningar.

Vid kuratorsamtal finns möjlighet för kuratorn att föra egna minnesanteckningar kortvarigt eller inte anteckna alls. Skulle dessa anteckningar som ibland förs sparas eller renskrivas är de att se som allmänna handlingar och ska diarieföras om de innehåller hemliga uppgifter enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. All dokumentation som en kurator vid Elevia gjort och som är att anses som allmänna handlingar lämnas vid avslut med en elev till skolan för säker hantering och ev lagring.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande riktlinjer och lagstiftning. I händelse av tillsyn från myndighet fyller personuppgifterna en viktig funktion.

I särskilda fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgiftsskyldighet gäller enligt Socialtjänstlagen om barn far illa eller enligt Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som är avgörande för beslut i socialförsäkringsärende. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Harald Wachtmeister. Du har rätt att kontakta honom och oss på Elevia AB om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@elevia.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@elevia.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Vårdnadshavares medgivande krävs

För att kunna boka videosamtal eller chatta med oss krävs vårdnadshavares medgivande